Integritetspolicy

- Guldmann Sverige AB

Guldmann Sverige AB (”Guldmann”,”vi”, ”oss” eller ”vår”) har starkt fokus på konfidentialitets- och datasäkerhet. Denna integritetspolicy gäller för vår behandling av personuppgifter, anger riktlinjer för hur Guldmann behandlar dina personuppgifter och ger dig den information som du har rätt till enligt gällande dataskyddslag. Läs igenom denna integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter till Guldmann.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är:

Guldmann Sverige AB
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås
Sverige
Telefon: +46 322 552 90
E-post: info@guldmann.se

1. Webbplatsen www.guldmann.com/se
Detta avsnitt innehåller policyn för Guldmanns behandling av personuppgifter som samlas in via webbplatsen www.guldmann.com/se.

1.1 Cookies
Guldmann använder cookies på webbplatsen www.guldmann.com/se och i samband med denna behandlas dina personuppgifter. Guldmann får samla in följande personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats:

 • IP-adress
 • MAC-adress
 • navigeringshistorik
 • information om din användning av vår webbplats, inklusive vad du klickar på.

Vi använder cookies för att samla in personuppgifterna ovan. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy, som du hittar via följande länk: https://www.guldmann.com/se/cookiepolitik.

Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • allmänna marknadsföringssyften
 • produkt- och serviceutveckling
 • statistik och analys

Guldmann behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Berättigat intresse: En del av vår behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att samla in statistik, genomföra analyser, tillhandahålla support och förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Guldmann använder endast dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften efter att du först gett ditt uttryckliga samtycke till detta (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

Cookies raderas i enlighet med vår cookiepolicy, som du kan läsa https://www.guldmann.com/se/cookiepolitik.

Personuppgifter som samlas in via cookies lagras i upp till 14 månader från det att de samlas in. Uppgifterna kan dock lagras längre i ett anonymiserat format.

1.2 Nyhetsbrev och seminarieinformation
Guldmann samlar in, behandlar och lagrar din personuppgifter i marknadsföringssyften när du registrerar dig för seminarieinformation eller nyhetsbrev på www.guldmann.com/se. Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, titel, organisationstillhörighet och e-postadress
 • ditt samtycke
 • dina intressen
 • ditt klickbeteende avseende utfärdat material.

Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • marknadsföring, inklusive utfärdande av inbjudningar till framtida seminarier
 • analyser och statistik.

Guldmann behandlar dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Samtycke: Guldmann använder endast dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften, inklusive utfärdande av seminarieinformation och nyhetsbrev, efter att du först har gett ditt uttryckliga samtycke till detta (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).
 • Berättigat intresse: Behandlingen av dina personuppgifter för analys och i statistiska syften baseras på vårt berättigade intresse av att kunna förbättra och utveckla våra tjänster (artikel 6.1 f dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter lagras så länge som ditt samtycke till att ta emot seminarieinformation eller nyhetsbrev är aktivt.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när du vill genom att klicka på länken om avanmälan längst ner i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Ditt tillbakadragande gör dock inte den behandling som redan gjorts olaglig.

Dokumentation på ditt samtycket till marknadsföring lagras i två år från tillbakadragandet av ditt samtycke till att ta emot direktreklam. Hur länge dokumentationen lagras baseras på Guldmanns berättigade intresse av att kunna dokumentera att direktreklam har utförts i enlighet med gällande lagstiftning (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Uppgifterna kan även lagras längre i ett anonymiserat format.

1.3 Kontaktuppgifter på webbplatsen
När du kontaktar oss via kontaktuppgifterna som finns på www.guldmann.com/se
samlar Guldmann in och behandlar dina personuppgifter. Guldmann samlar in, behandlar och lagrar följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, titel, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer
 • anledningen till din förfrågan
 • datum då förfrågan gjordes
 • annan information som du uppger i samband med din förfrågan.

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

 • hantering av din förfrågan via kontaktformuläret
 • allmän kommunikation
 • statistik och analys.

Guldmann behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att hantera din förfrågan, kommunicera med dig och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter lagras i ett år och raderas sedan. Uppgifterna kan dock lagras längre i ett anonymiserat format.

Om du är kund eller anställd hos en av våra kunder, leverantörer eller andra partners ber vi dig läsa avsnitt 2 nedan.

1.4 Beställa varor på webbplatsen
När du använder produktbeställningsformuläret eller service- och installationsbeställningsformuläret på www.guldmann.com/se, samlar Guldmann in och behandlar dina personuppgifter. Guldmann samlar in, behandlar och lagrar följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, titel, organisationstillhörighet, e-postadress, telefonnummer, leveransadress
 • referens
 • datum då förfrågan gjordes
 • EAN-nummer., Organisationsnummer, referens och i förekommande fall rekvisitionsnummer
 • Produktnummer samt antalet varor du beställer
 • annan information som du uppger i samband med din order.

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

 • behandling och genomförande av din order
 • statistik och analys.

Guldmann behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i relation till fullgörandet av det avtal som ingåtts mellan Guldmann och det företag eller den myndighet du företräder samt vårt berättigade intresse av att samla in statistik och göra analyser för att utveckla och förbättra våra tjänster (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Vi kan komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till externa leverantörer som enligt avtal med oss ​​kommer att leverera de varor du beställer. Att röja dina uppgifter är tillåtet enligt vårt berättigade intresse av att kunna leverera den produkt som du efterfrågar (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen). Vi kan också komma att lämna ut dina kontaktuppgifter till externa installatörer som, enligt avtal med oss, kommer att installera dina produkter på din begäran (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med avsnitt 2.5 nedan. Uppgifterna kan dock lagras längre i ett anonymiserat format.

Om du är kund eller anställd hos en av våra kunder, leverantörer eller andra partners ber vi dig läsa avsnitt 2 nedan.

2. Kunder (konsumenter) och kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och andra affärspartners (B2B)
Detta avsnitt innehåller policyn för Guldmanns behandling av personuppgifter om kunder (konsumenter), ägare av enskild firma eller kontaktpersoner hos leverantörer och andra affärspartners som samarbetar med Guldmann (B2B).

2.1 Insamling av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • när du, din enskilda firma eller det företag som du arbetar för ingår ett avtal med Guldmann
 • när du har uttryckt intresse för Guldmanns produkter och tjänster, t.ex. genom att ge Guldmann ditt företagskort
 • när du samarbetar och kommunicerar med Guldmann.

2.2 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifierande uppgifter
 • individuell information t.ex. föredraget språk
 • adress och leveransadress (om du är en privatperson eller har en enskild firma)
 • organisationsinformation om företagets namn och adress, titel, expertområde, primär plats och land där arbetet sker
 • avtalsinformation, som ordrar, fakturor, avtal och andra överenskommelser mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och Guldmann, som kan innehålla din kontaktinformation
 • ekonomisk information som betalningsvillkor, bankinformation och kreditvärdighet.

Vi kan ta emot sådan information direkt från dig (i huvudsak via e-post och annan korrespondens med dig) eller från tredje part som din arbetsgivare.

2.3 Syfte med behandlingen
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • allmän planering, utförande och administration av samarbete, inklusive avtal
 • administration, som betalningshantering, utvärdering av kreditvärdighet, bokföring, revision och tillhandahållande av support
 • nyhetsbrev och annan marknadskommunikation
 • hantering av frågor från dig
 • allmän kommunikation
 • produkt- och serviceutveckling
 • statistik och analys
 • överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, t.ex. uppfyllande av våra skyldigheter att förebygga olaglig verksamhet
 • konflikthantering

2.4 Rättslig grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Avtalsenliga skyldigheter: I en del fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att utföra ett avtal med dig eller din enskilda firma (artikel 6.1 b i dataskyddslagen).
 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att t.ex. kunna kommunicera med dig som en del i vårt samarbete, hantera den dagliga driften i enlighet med lagenliga och rättvisa affärsmetoder, inklusive planering, utförande och administration av samarbetet eller vårt berättigade intresse av att t.ex. göra kreditvärdering, samla in statistik, analyser och marknadsföringsaktiviteter (där inget samtycke krävs), ge support till och förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Behandling kan även vara nödvändig avseende vårt berättigade intresse av att förebygga bedrägerier eller fastställa, försvara eller driva krav (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).
 • Lagkrav: I en del fall är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav, som vår skyldighet att förhindra olaglig verksamhet (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: I särskilda fall, och bara när ingen annan grund för behandling kan tillämpas, får Guldmann göra en separat förfrågan om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (artikel 6.1 a i dataskyddsförordning). Guldmann kommer t.ex. endast att använda dina personuppgifter för att skicka information om våra produkter, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-postmeddelande till dig, förutsatt att du först gett ditt uttryckliga samtycke, såvida lagen inte låter oss kontakta dig utan ditt samtycke.

2.5 Lagringstid för kunder och andra affärspartners
Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med lagringskraven i den lokala bokföringslagstiftningen, varefter dina personuppgifter lagras (se punkt (c) i artikel 6.1 i GDPR). Dina personuppgifter kommer att raderas permanent före utgången av det 16:e året efter ditt köp. Denna slutliga raderingstid har fastställts utifrån Guldmanns förmåga att uppfylla de särskilda skyldigheter som följer av MDR och FDA samt Guldmanns berättigade intresse av att kunna uppfylla krav enligt produktansvarslagstiftningen och gällande skattelagstiftning (artikel 6.1 c och f i dataskyddsförordningen.

3. Slutanvändare
I detta avsnitt beskrivs den policy som reglerar Guldmanns behandling av personuppgifter om slutanvändare av utrustning som tillverkats av Guldmann

3.1 Insamling av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • när vi får rapporter om incidenter som berör utrustning som tillverkats av Guldmann
 • när vi installerar eller tillhandahåller service på produkter som tillverkats av Guldmann.

Vi kan ta emot informationen från dig eller från våra partners som levererar vår utrustning till dig.

3.2 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer
 • vilka Guldmann-produkter du använder
 • uppgifter om hälsa, i särskilda fall.

3.3 Behandlingssyften
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • hantering av fall som uppstår på grund av incidenter som gäller utrustning som tillverkats av Guldmann
 • leverans av service som du eller våra partners som har levererat utrustning tillverkad av Guldmann till dig har efterfrågat.

3.4 Grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna leverera ett arbete (installation eller service) till dig efter en förfrågan från dig eller de partners som har levererat en produkt tillverkad av Guldmann till dig. I detta sammanhang har vi ett berättigat intresse av att kunna kontakta dig och få veta vilken produkt förfrågan handlar om så att vi kan leverera den bästa möjliga servicen. Behandling kan även bli nödvändig avseende vårt berättigade intresse av att försvara eller driva talan (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Om du ger oss information om din hälsa som vi inte bett om och som är relevant i samband med installationen eller servicen, kommer vi att behandla sådan information baserat på ditt samtycke (artikel 9.2 a och artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).
 • Berättigat krav: Om vi tar emot information om din hälsa som är relevant i samband med installationen eller servicen från någon annan än dig, som kommuner och där vår service tillhandahålls i samband med din rätt att få hjälp enligt vad lagen säger, såsom den danska sociallagstiftningen, baserar vi vår behandling på det faktum att sådan behandling är nödvändig för att säkerställa ditt berättigade krav på att denna service ges. Om vi får information om din hälsa i samband med vår hantering av fall som uppstått ur incidenter som berör utrustning som tillverkats av Guldmann baserar vi vår behandling på det faktum att sådan behandling är nödvändig för att fastställa, försvara eller driva rättsliga anspråk (artikel 9.2 f och artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).

3.5 Lagringsperiod
Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med lagringskraven i den lokala bokföringslagstiftningen, varefter dina personuppgifter lagras (artikel 6.1 c i GDPR). Dina personuppgifter kommer att raderas permanent före utgången av det 16:e året efter köpet. Denna slutliga raderingstid har fastställts utifrån Guldmanns förmåga att uppfylla de särskilda skyldigheter som följer av MDR och FDA samt Guldmanns berättigade intresse av att kunna uppfylla krav enligt produktansvarslagstiftningen och gällande skattelagstiftning (artikel 6.1 c och f i dataskyddsförordningen.

Hälsouppgifter som behandlas i samband med en installation eller service kommer att raderas omedelbart efter det att relevant service eller serviceprogram har tillhandahållits.

Personuppgifter som behandlas i samband med fall som uppstår på grund av incidenter där utrustning som tillverkats av Guldmann ingår lagras i 15 år från det datum då Guldmann slutade sälja de köpta produkterna, och därefter raderas de. Lagringsperioden är berättigad på grund av Guldmanns berättigade intresse av att, på grund av säkerhetsskäl, kunna se incidenthistoriken för Guldmanns produkter under hela den tid som Guldmann har en skyldighet som gäller i hela världen att lagra information om produkter och incidenter.
Uppgifterna kan även lagras längre i ett anonymiserat format.

4. Rekrytering
När du söker jobb hos Guldmann behandlar vi dina personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen. Vi rekommenderar att du inte lämnar ut ditt personnummer eller känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar din etniska bakgrund, religion, fackföreningsmedlemskap, sexuella läggning eller hälsouppgifter.

4.1 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • kontaktinformation som namn, e-postadress och telefonnummer
 • information som anges i ansökan, CV och eventuella bilagor
 • relevant information som är offentlig på internet och i sociala media, i synnerhet information om tidigare anställningar, aktiviteter, förmågor, prestationsförmåga och allmänt uppförande
 • resultat på personlighetstester om du har gjort sådana
 • utdrag ur brottsregistret, om det behövs för den anställning som du sökt
 • referenser från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare, som du har angett i din ansökan eller som du har gett oss tillstånd att kontakta
 • kreditupplysning, om anställningen som du har sökt omfattar ekonomiskt ansvar (t.ex. bokföring eller revision)
 • hälsouppgifter, om anställningen som du har sökt innebär särskilda krav avseende din hälsa
 • övrig information som du ger oss i samband med rekryteringsprocessen.

4.2 Syfte med behandlingen
Dina personuppgifter kommer att användas för att bedöma om vi vill erbjuda dig en tjänst på Guldmann.

4.3 Grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att bedöma om vi vill erbjuda dig en anställning, inklusive baserat på den information som du ger i ditt CV, din ansökan och eventuella bilagor, baserat på relevant information som finns tillgänglig på Internet och i sociala media, resultat av personlighetstester, kreditupplysning, referenser från personer som anges i din ansökan och övrig information som du ger oss under rekryteringsprocessen. Behandling kan även bli nödvändig avseende vårt berättigade intresse av att försvara sig mot eller driva rättsliga anspråk (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen). Om vi ​​behöver se utdrag ur brottsregistret som en del av vår bedömning, behandlas detta utifrån vårt berättigade intresse av att bedöma om vi kan erbjuda dig en tjänst (§ 8(3) i den danska dataskyddslagen eller artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Om den anställning som du sökt ställer särskilda krav på din hälsa ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke till att samla in sådan information (artikel 9.2 a och artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).

4.4 Lagringstid
Om du erbjuds en anställning hos Guldmann lagras din ansökan och alla ytterligare relevanta personuppgifter som samlats in i samband med anställningsprocessen i din anställningsmapp hos oss.

Om du inte erbjuds en anställning lagras din ansökan och alla ytterligare relevanta personuppgifter som samlats in i samband med anställningsprocessen i sex månader efter att vi har avslagit din ansökan, såvida du inte har gett oss ditt samtycke till att spara sådana personuppgifter en längre tid.

Utdraget ur brottsregistret raderas omedelbart efter att vi har läst det.

Utlämnande till andra personuppgiftsansvariga och överföring till personuppgiftsbiträden
För att uppfylla ovanstående syften kan vi ge tillgång till dina personuppgifter till tredje part som, baserat på ett avtalsförhållande med Guldmann, tillhandahåller relevanta tjänster. Dessa kan handla om IT-, e-post- och marknadsföringsleverantörer. Sådana serviceleverantörer behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, vilka anges i de ingångna personuppgiftsbiträdesavtalen.

Guldmanns företagsstruktur kan förändras när företaget utvecklas, t.ex. i samband med en fullständig eller delvis försäljning av företaget. I fall då en delvis överföring av tillgångar som innehåller personuppgifter sker är grunden till behandling av det tillhörande röjandet av personuppgifter i allmänhet artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen, eftersom Guldmann har ett berättigat intresse av att överföra innehav av delar av företagets tillgångar och i att vidta kommersiella förändringar.

Utöver det ovan beskrivna röjs dina personuppgifter i allmänhet inte till tredje part utan ditt samtycke. Emellertid kan vi under vissa omständigheter och i enlighet med lagen vara tvungna att röja dina personuppgifter till:

 • polisen
 • advokater
 • revisorer
 • domstolar
 • offentliga myndigheter
 • potentiella köpare av hela eller delar av Guldmanns verksamhet
 • konsoliderade företag

Om dina personuppgifter överförs till personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga etablerade i länder utanför EU/EES som inte har en adekvat skyddsnivå, kommer sådan överföring att baseras på EU-US. Data Privacy Framework eller EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia av dessa genom att kontakta oss enligt nedan.

6. Dina rättigheter

 • Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade med förbehåll för vissa lagstadgade undantag, inklusive den danska bokföringslagen.
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Under vissa omständigheter kan du även begära en kopia på dina personuppgifter och att de personuppgifter som du har gett oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du kan när som helst dra tillbaka alla samtycken du har gett. Därefter raderar vi dina personuppgifter såvida vi inte kan fortsätta behandla dina personuppgifter enligt en annan grund. Du kan avanmäla dig för vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

7. Frågor och klagomål
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Guldmann Sverige AB
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås
Sverige
Telefon: +46 322 552 90
E-post: info@guldmann.se

Om vi inte kan lösa ärendet och du vill driva det vidare kan du skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

***

20 mars 2024.

Kontakta oss för mer information