Integritetspolicy

- Guldmann Sverige AB

Guldmann Sverige AB (”Guldmann”,”vi”, ”oss” eller ”vår”) har starkt fokus på konfidentialitets- och datasäkerhet. Denna integritetspolicy gäller för vår behandling av personuppgifter, anger riktlinjer för hur Guldmann behandlar dina personuppgifter och ger dig den information som du har rätt till enligt gällande dataskyddslag. Läs igenom denna integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter till Guldmann.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
Den personuppgiftsansvarige är:

Guldmann Sverige AB
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås
Sverige
Telefon: +46 322 552 90
E-post: info@guldmann.se

1. Webbplats www.guldmann.com/se
I detta avsnitt beskrivs den policy som reglerar Guldmanns behandling av personuppgifter som samlats in via webbplatsen www.guldmann.com/se.

1.1 Cookies
Guldmann använder cookies på webbplatsen www.guldmann.com/se, i samband med vilken vi behandlar dina personuppgifter. Guldmann får samla in följande personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats:

 • IP-adress
 • MAC-adress
 • navigeringshistorik
 • information om din användning av vår webbplats, inklusive vad du klickar på

Vi använder cookies för att samla in ovan nämnda personuppgifter. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy på den här länken: www.guldmann.com/se/cookiepolitik/

Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • allmänna marknadsföringssyften
 • produkt- och serviceutveckling
 • statistik och analys

Guldmann behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Berättigat intresse: En del av vår behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse av att göra statistik, analyser, tillhandahålla support och förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f Dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Guldmann använder endast dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften efter att du först gett ditt uttryckliga samtycke till detta (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen).

Cookies raderas i enlighet med vår cookiepolicy, som du kan läsa här. Uppgifterna kan dock lagras längre i ett anonymiserat format.

1.2 Nyhetsbrev och seminarieinformation
Guldmann samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter i marknadsföringssyften när du anmäler dig till seminarieinformation eller nyhetsbrev på www.guldmann.com/se. Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, titel, organisationstillhörighet och e-postadress
  ditt samtycke
  dina intressen
  ditt klickbeteende avseende utfärdat material

Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • marknadsföring, inklusive utfärdande av inbjudningar till framtida seminarier
 • analyser och statistik

Guldmann behandlar dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Samtycke: Guldmann använder endast dina personuppgifter i direkta marknadsföringssyften, inklusive utfärdande av seminarieinformation och nyhetsbrev, efter att du först har gett ditt uttryckliga samtycke till detta (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen).
 • Berättigat intresse: Behandlingen av dina personuppgifter för analys och i statistiska syften baseras på vårt berättigade intresse av att kunna förbättra och utveckla våra tjänster (artikel 6.1 f Dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter lagras så länge som ditt samtycke till att ta emot seminarieinformation eller nyhetsbrev är aktivt.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när du vill genom att klicka på länken om avanmälan längst ner i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Ditt tillbakadragande gör dock inte den behandling som redan gjorts olaglig.

Dokumentation på ditt samtycket till marknadsföring lagras i två år från tillbakadragandet av ditt samtycke till att ta emot direkt marknadsföringsmaterial. Hur länge dokumentationen lagras baseras på Guldmanns berättigade intresse i att kunna dokumentera att direkt marknadsföring har utförts i enlighet med gällande lagstiftning (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Uppgifterna kan även lagras längre i ett anonymiserat format.

1.3 Kontaktformuläret på webbplatsen
Guldmann samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder kontaktformulären på www.guldmann.com/se. Guldmann samlar in, behandlar och lagrar följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, titel, organisationstillhörighet, e-postadress och telefonnummer
 • anledningen till din förfrågan
 • datum då förfrågan gjordes
 • EAN-nummer och ordernummer om du beställer service eller installation
 • annan information som du uppger i samband med din förfrågan

Dina personuppgifter behandlas i följande syften:

 • hantering av din förfrågan via kontaktformuläret
 • allmän kommunikation
 • statistik och analys.

Guldmann behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse i att hantera din förfrågan, kommunicera med dig och utveckla våra produkter och tjänster (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Vi får röja dina personuppgifter till externa leverantörer som, enligt avtal med oss, tillhandahåller den tjänst eller installation som du beställer. Att röja dina uppgifter är tillåtet enligt vårt berättigade intresse i att kunna leverera den service som du efterfrågar (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter lagras i ett år och raderas sedan. Uppgifterna kan dock lagras längre i ett anonymiserat format.

Om du är kund eller anställd hos en av våra kunder, leverantörer eller andra partners ber vi dig läsa avsnitt 2 nedan.

2. Kunder (konsumenter) och kontaktpersoner hos kunder , leverantörer och andra partners (B2B)
I detta avsnitt beskrivs policyn för hur Guldmann behandlar personuppgifter om kunden (konsumenter), ägare till enskilda företag eller kontaktpersoner hos leverantörerna och andra partners som samarbetar med Guldmann (B2B).

2.1 Insamling av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • när du, din egna firma eller det företag som du arbetar för ingår ett avtal med Guldmann
 • när du har uttryckt intresse för Guldmanns produkter och tjänster, t.ex. genom att ge Guldmann ditt företagskort
 • när du samarbetar och kommunicerar med Guldmann

2.2 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter
 • individuell information t.ex. föredraget språk
 • adress och leveransadress (om du är en privatperson eller egen företagare)
 • organisationsinformation om företagets namn och adress, titel, expertområde, primär plats och land där arbetet sker
 • avtalsinformation, som ordrar, fakturor, avtal och andra överenskommelser mellan ditt företag (eller din arbetsgivare) och Guldmann, som kan innehålla din kontaktinformation
 • ekonomisk information som betalningsvillkor, bankinformation och kreditvärdighet

Vi kan ta emot sådan information direkt från dig (i huvudsak via e-post och annan korrespondens med dig) eller från tredje parter som din arbetsgivare.

2.3 Behandlingssyften
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • allmän planering, utförande och administration av samarbete, inklusive avtal
 • administration, som betalningshantering, utvärdering av kreditvärdighet, bokföring, revision och tillhandahållande av support
 • nyhetsbrev och annan marknadskommunikation
 • hantering av frågor från dig
 • allmän kommunikation
 • produkt- och serviceutveckling
 • statistik och analys
 • överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, t.ex. uppfyllande av våra skyldigheter att förebygga olaglig verksamhet
 • konflikthantering

2.4 Grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Avtalsenliga skyldigheter: I en del fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att utföra ett avtal med dig eller din egna firma (artikel 6.1 b i Dataskyddslagen).
 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse i att t.ex. kunna kommunicera med dig som en del i vårt samarbete, hantera den dagliga driften i enlighet med lagenliga och rättvisa affärsmetoder, inklusive planering, utförande och administration av samarbetet eller vårt berättigade intresse i att t.ex. göra kreditvärdering, statistik, analyser, marknadsföringsaktiviteter (där inget samtycke krävs), ge support till och förbättra och utveckla våra produkter och tjänster. Behandling kan även vara nödvändig avseende vårt berättigade intresse i att förebygga bedrägerier eller fastställa, försvara eller driva krav (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).
 • Lagkrav: I en del fall är det nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav, som vår skyldighet att förhindra olaglig verksamhet (artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: I särskilda fall, och bara när ingen annan grund för behandling kan tillämpas, får Guldmann göra en separat förfrågan om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordning). Guldmann kommer t.ex. endast att använda dina personuppgifter för att skicka information om våra produkter, nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial via e-postmeddelande till dig, förutsatt att du först gett ditt uttryckliga samtycke, såvida lagen inte låter oss kontakta dig utan ditt samtycke.

2.5 Lagringsperiod
Kunder (konsumenter)
I allmänhet lagrar vi dina personuppgifter i två år efter vår sista kontakt.

Personuppgifter som finns i bokföringsdokument lagras i enlighet med de krav som anges i landets lag. Därför lagras data i enlighet med gällande lag (artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen).

Personuppgifter på orderbekräftelser och fakturor lagras i 10 år efter ditt köp. Lagringsperioden har avgjorts utifrån den begränsningsperiod som anges i den danska lagen om produktansvar och lagringen görs därför för att bevara Guldmanns berättigade intresse i att fastställa, försvara eller driva krav (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och andra partners (B2B)
Din kontaktinformation lagras i fyra år efter vår sista kontakt.

Personuppgifter som finns i bokföringsdokument lagras i enlighet med de krav som anges i landets lag. Därför lagras data i enlighet med gällande lag (artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen).

Personuppgifter som anges på orderbekräftelser och fakturor lagras i 10 år från det att Guldmann slutar sälja de köpta produkterna. Lagringsperioden har bestämts utifrån den begränsningsperiod som stipuleras i förordningen om medicintekniska produkter, och lagringen görs för att uppfylla gällande lag (artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen).

3. Slutanvändare
I detta avsnitt beskrivs den policy som reglerar Guldmanns behandling av personuppgifter om slutanvändare av utrustning som tillverkats av Guldmann

3.1 Insamling av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i följande fall:

 • när vi får rapporter om incidenter som berör utrustning som tillverkats av Guldmann
 • när vi installerar eller tillhandahåller service på produkter som tillverkats av Guldmann

Vi får ta emot informationen från dig eller från våra partners som levererar vår utrustning till dig.

3.2 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer
 • de Guldmann-produkter som du använder
 • hälsoinformation, i särskilda fall

3.3 Behandlingssyften
Dina personuppgifter kan behandlas i följande syften:

 • hantering av fall som uppstår på grund av incidenter som gäller utrustning som tillverkats av Guldmann
 • leverans av tjänster som du eller våra partners som har levererat utrustning tillverkad av Guldmann har efterfrågat

3.4 Grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse i att kunna leverera en tjänst (installation eller service) till dig efter en förfrågan från dig eller de partners som har levererat en produkt tillverkad av Guldmann till dig. I detta sammanhang har vi ett berättigat intresse i att kunna kontakta dig och veta om vilken produkt förfrågan handlar om så att vi kan leverera den bästa möjliga servicen. Behandling kan även bli nödvändig avseende vårt berättigade intresse i att försvara eller driva talan (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Om du ger oss information om din hälsa som vi inte bett om och som är relevant i samband med installationen eller servicen, kommer vi att behandla sådan information baserat på ditt samtycke (artikel 9.2 a och artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen).
 • Berättigat krav: Om vi tar emot information om din hälsa som är relevant i samband med installationen eller servicen från någon annan än dig, som offentliga myndigheter, och där vår service tillhandahålls i samband med din rätt att få hjälp enligt vad lagen säger, baserar vi vår behandling på det faktum att sådan behandling är nödvändig för att säkerställa ditt berättigade krav på att denna service ges. Om vi får information om din hälsa i samband med vår hantering av fall som uppstått ur incidenter som berör utrustning som tillverkats av Guldmann baserar vi vår behandling på det faktum att sådan behandling är nödvändig för att fastställa, försvara eller driva rättsliga anspråk (artikel 9.2 f och artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).

3.5 Lagringsperiod
Personuppgifter som finns i bokföringsdokument lagras i enlighet med de krav som anges i landets lag. Därför lagras data i enlighet med gällande lag (artikel 6.1 c i Dataskyddsförordningen).
Hälsoinformation som behandlas i samband med installation eller service raderas genast efter att relevant service har utförts.
Personuppgifter som behandlas i samband med fall som uppstår på grund av incidenter där utrustning som tillverkats av Guldmann ingår lagras i 15 år från det datum då Guldmann slutade sälja de köpta produkterna, och därefter raderas de. Lagringsperioden är berättigad på grund av Guldmanns berättigade intresse av att kunna, av säkerhetsskäl, se incidenthistoriken för Guldmanns produkter under hela den tid som Guldmann har en skyldighet att lagra information om produkter och incidenter över hela världen.

Uppgifterna kan även lagras längre i ett anonymiserat format.

4. Rekrytering
När du söker jobb hos Guldmann behandlar vi dina personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen. Vi rekommenderar att du inte lämnar ut ditt personnummer eller känslig personlig information, som information som röjer din etnicitet, religion, fackförbundsanslutning sexuella läggning eller hälsouppgifter.

4.1 Typer av personuppgifter
Guldmann får samla in, behandla och lagra följande typer av personuppgifter om dig:

 • kontaktinformation som namn, e-postadress och telefonnummer
 • information som anges i ansökan, CV och eventuella bilagor
 • relevant information som är offentlig på Internet och i sociala media, inklusive information om tidigare anställningar, aktiviteter, förmågor, prestationsförmåga och allmänt intryck
 • resultat på personlighetstester om du har gjort sådana
 • utdrag ur brottsregistret, om det behövs för den anställning som du sökt
 • referenser från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare, som du har angett i din ansökan eller som du har gett oss tillstånd att kontakta
 • kreditupplysning, om anställningen som du har sökt omfattar ekonomiskt ansvar (t.ex. bokföring eller revision)
 • hälsouppgifter, om anställningen som du har sökt innebär särskilda krav avseende din hälsa
 • övrig information som du kan ge oss i samband med rekryteringsprocessen.

4.2 Behandlingssyften
Dina personuppgifter behandlas när vi bedömer om vi vill erbjuda dig en anställning hos Guldmann.

4.3 Grund för behandling
Guldmann behandlar primärt dina personuppgifter utifrån en eller flera av följande grunder:

 • Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse att bedöma om vi vill erbjuda dig en anställning, inklusive baserat på den information som du ger i ditt CV, din ansökan och eventuella bilagor, baserat på relevant information som finns tillgänglig på Internet och i sociala media, resultat av personlighetstester, kreditupplysning, referenser från personer som är angivna i din ansökan och övrig information som du ger oss under rekryteringsprocessen. Behandling kan även bli nödvändig avseende vårt berättigade intresse i att försvara eller driva talan (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen).
 • Samtycke: Om vi vill få referenser från tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare som du har angett som referenser i din ansökan gör vi det endast efter att ha fått ditt samtycke därtill (artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen). Om den anställning som du sökt ställer särskilda krav på din hälsa, eller om vi behöver ett utdrag ur brottsregistret, ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke till att erhålla sådan information (artikel 9.2 a och artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen).

4.4 Lagringsperiod
Om du erbjuds en anställning hos Guldmann lagras din ansökan och alla ytterligare relevanta personuppgifter som samlats in i samband med anställningsprocessen i din anställningsmapp hos Guldmann.

Om du inte erbjuds en anställning lagras din ansökan och alla ytterligare relevanta personuppgifter som samlats in i samband med anställningsprocessen i sex månader efter att vi har avslagit din ansökan, såvida du inte har gett oss ditt samtycke till att spara sådana personuppgifter en längre tid.

Utdraget ur brottsregistret raderas omedelbart efter att vi har läst det.

5. Röjande till andra personuppgiftsansvariga eller överföring till personuppgiftsbiträden
För att kunna fullfölja ovan nämnda syften får vi röja dina personuppgifter till tredje parter som, enligt avtal med Guldmann, ger relevanta tjänster. Det kan handla om IT-leverantörer, mejlleverantörer och marknadsföringsleverantörer. Sådana serviceleverantörer behandlar endast personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, vilka anges i de ingångna personuppgiftsbiträdesavtalen.

Guldmanns företagsstruktur kan förändras när företaget utvecklas, t.ex. i samband med en fullständig eller delvis försäljning av företaget. Då innehav av tillgångar som innehåller personuppgifter överförs är grunden till behandling av det tillhörande röjandet av personuppgifter i allmänhet artikel 6.1 a i Dataskyddsförordningen, eftersom Guldmann har ett berättigat intresse i att överföra innehav av delar av företagets tillgångar och i att vidta kommersiella förändringar.

Utöver det ovan beskrivna röjs dina personuppgifter i allmänhet inte till tredje parter utan ditt samtycke. Emellertid kan vi under vissa omständigheter och i enlighet med lagen vara tvungna att röja dina personuppgifter till:

 • polisen
 • advokater
 • revisorer
 • domstolar
 • offentliga myndigheter
 • potentiella köpare
 • konsoliderade företag

Om innehav av dina personuppgifter överförs till personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES som inte erbjuder en adekvat säkerhetsnivå ska sådan överföring baseras på Europeiska kommissionens standardavtal.

6. Dina rättigheter

 • Du har rätt till åtkomst till dina personuppgifter som vi behandlar.
 • Du har rätt att invända mot vår insamling och vidare behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och raderade med förbehåll för vissa lagstadgade undantag, inklusive den danska bokföringslagen.
 • Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Under vissa omständigheter kan du även begära en kopia på dina personuppgifter och att de personuppgifter som du har gett oss ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du kan dra tillbaka alla samtycken du har gett när som helst. Därefter raderar vi dina personuppgifter såvida vi inte får behandla dina personuppgifter enligt en annan grund. Du kan avanmäla dig för vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

7. Frågor och klagomål
Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill skicka in ett klagomål avseende sättet vi behandlar dina personuppgifter på kan du kontakta oss på:

Guldmann Sverige AB
Ängsvaktaregatan 3
441 38 Alingsås
Sverige
E-post: info@guldmann.se 

Om vi inte kan lösa ärendet och du vill driva det vidare kan du skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

8. Ändringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy då och då. Datumet i slutet av integritetspolicyn uppdateras i samband med ändringar. Den gällande integritetspolicyn finns på www.guldmann.com/se. Du meddelas via e-postmeddelande vid viktiga ändringar.

***

Den 26 maj 2021

Kontakta oss för mer information